Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

Thông báo

Chuyên trang Luận văn Tiến sĩ của NCS Phạm Thanh Cẩm

Author: Nguyễn Vũ/22 Tháng Năm 2015

Đề tài: Nghiên cứu phát triển thể dục thể thao quần chúng ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất    Mã số: 62.14.01.03 
Nghiên cứu sinh: Phạm Thanh Cẩm
Cán bộ hướng dẫn khoa học: 
1. TS Trương Anh Tuấn
2. TS Lê Anh Thơ.
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học thể dục thể thao


TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT quần chúng ở nông thôn vùng ĐBSH về: người tập thường xuyên, gia đình thể thao, câu lạc bộ, các giải thi đấu, cơ sở vật chất, đất dành cho TDTT,… nhất là thực trạng về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở đối với công tác TDTT quần chúng nông thôn vùng ĐBSH. 
2. Trên cơ sở điều tra về nhu cầu tập luyện của các đối tượng quần chúng trong vùng, đề tài đề xuất được 7 nhóm giải pháp phát triển TDTT quần chúng ở nông thôn vùng ĐBSH, trong đó có 3 giải pháp liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở, nhất là việc xây dựng Chương trình hành động với 10 nội dung chủ yếu.
3. Kết quả kiểm nghiệm tại 643 xã của 11 tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và kiểm chứng tại 3 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Bình cho thấy cấp ủy Đảng, Chính quyền cơ sở đã tích cực đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo công tác TDTT, nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển TDTT quần chúng của các tỉnh, thành phố trong vùng đã tăng lên rõ rệt, công tác TDTT đã góp phần ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Nghiên cứu sinh Phạm Thanh CẩmACADEMIC CONTRIBUTION PAGE

Title: A study on the development of public sports in rural areas in Red river Delta.
Major: Physical education Code: 62.14.01.03
Ph.D. student: Pham Thanh Cam
Instructors:
1. Dr. Truong Anh Tuan, PhD
2. Dr. Le Anh Tho, PhD
Training institution: Sport Science Institute.

SUMMARY OF THE NEW RESULTS OF THE DISSERTATION


1. Assessing the current situation of public sports in rural areas in Red river Delta on population regularly taking part in ticipation sports, sport families, sport clubs, sport competitions, sport facilities, etc, especially the current situation of management and leader, ship of the Local Authorities, Party committees on public sports.
2. Basing on the surveys of training demand for public sports, the thesis proposes seven groups of methods to develop public sports in Red river Delta rural areas, and three out of those seven directly relate to the management, leadership role of the Local Authorities, Party committees, especially the preparation of an Action plan consisting of 10 main articles.
3. Inspection in actual implementation in 643 communes of 11 provinces and verification from 3 communes that were qualified for new rural area standard in Ha Noi, Bac Ninh and Thai Binh provinces show that the Local Authorities, Party committees have innovated the contents and the methods of public sports. As a result, the indices of the public transport development in provinces and cities have significantly boosted. Public sports have contributed to political stability, enhanced cultural life and people’s spirit and improved socio-economic development in each locality.

Ph.D. studentPham Thanh Cam 

Print

Số lần xem (10547)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags: