Ngày 23 Tháng 05 Năm 2018
Menu

Thư viện video

Thư viện hình ảnh

Dự báo thời tiết
Đà Nẵng 27°C
Hải Phòng 29°C
Nha Trang 29°C
Nghệ An 27°C
Việt Trì 28°C
Gia Lai 22°C
Sơn La 23°C
TP. Hồ Chí Minh 26°C
Hà Nội (Láng) 28°C
Cập nhật lúc: :7h - 23/05/2018
Nguồn: KTTVTW
Tin tức viện khoa học

Trang thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Loan

11 Tháng Tư 2018

 

 Trang thông tin kết quả đề tài luận án

Tên đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với phát triển thể thao thành tích cao ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập”.

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Mã số: 62140104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Loan

Nghiên cứu sinh khoá 19

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Đức Chương

Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Trần Đức Phấn

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học thể dục thể thao

Những điểm mới

Kết quả nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển TTTTC, gồm 8 giải pháp, cụ thể như sau: Giải pháp 1. Tối ưu hóa kết cấu các môn thể thao, thúc đẩy sự phát triển cân bằng của TTTTC; Giải pháp 2. Hoàn thiện và phát huy vai trò chủ đạo của nhà nước để phát triển TTTTC; Giải pháp 3. Cải tiến và hoàn thiện hệ thống thi đấu các môn TTTTC; Giải pháp 4. Đổi mới công tác quản lý và huấn luyện các đội tuyển quốc gia; Giải pháp 5. Xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài thể thao; Giải pháp 6. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài; Giải pháp 7. Tăng cường giáo dục văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội cho VĐV; Giải pháp 8.Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức và phòng chống doping cho các đội tuyển thể thao.

 Kết quả nghiên cứu xây dựng các chính sách, đầu tư, tài chính đặc thù cho các môn thể thao Olympic và đào tạo vận động viên cấp cao đã đưa ra 4 giải pháp với 20 chính sách, chế độ nhằm hoàn thiện hệ thống các chính sách, chế độ đặc thù hiện hành, gồm: Giải pháp 1. Chính sách tài chính cho con người; Giải pháp 2. Chính sách đầu tư vật chất; Giải pháp 3. Chính sách đầu tư, tài chính cho các lĩnh vực phục vụ và điều kiện đảm bảo; Giải pháp 4. Chính sách khen thưởng, khuyến khích.

Đề xuất 33 nội dung cụ thể của 7 nhóm chính sách, chế độ thuộc 2 lĩnh vực chính sách tài chính và đầu tư tài chính:

Lĩnh vực về chính sách tài chính gồm 2 giải pháp: Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính liên quan đến đối tượng thụ hưởng;  Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính liên quan đến điều kiện đảm bảo.

Lĩnh vực về đầu tư tài chính gồm 5 giải pháp: Giải pháp về đầu tư tài chính của nhà nước; Giải pháp về đầu tư tài chính của xã hội; Giải pháp về tài trợ, quảng cáo; Giải pháp về bản quyền hình ảnh với; Giải pháp về tổ chức sự kiện.

Các giải pháp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, tính khả thi, tính thực tiễn, tính đồng bộ và phát triển. Một số giải pháp được đánh giá là có tính đột phá cho việc phát triển các môn thể thao Olympic và nâng cao hiệu quả đào tạo vận động viên cấp cao./.

 

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2018

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Thesis outcomes information page

Thesis title: “Solutions to improve the capacity of state management for high performance sports in Vietnam during the integration period”

Research major:     Sports training/Physical Education

Code:  62 14 01 04

Name of research student: Nguyen Thi Phuong Loan

Research student period 19th

Supervisor no 1: Associate Prof. PhD. Le Duc Chuong

Supervisor no 2: PhD Tran Duc Phan

Training institution:  Sports Science Institute.

New contributions

The research outcomes propose a range of solutions to improve state management of high performance sports and professional sports, include 8 solutions as follow. Solution 1: Optimizing the structure of different sports and promote the balance development of high performance sports; Solution 2: promoting and perfecting the leading role of government in developing high performance sports; Solution 3: Improving and perfecting the competition system of high performance sports; Solution 4: Reforming the management and training of national teams; Solution 5: Developing the system to train sport talents; Solution 6: Strengthening the training and upgrading the qualification of the coaches and referees; Solution 7: Strengthening the formal education and ensuring social securities for athletes; Solution 8: Strengthening the training on code of conducts, political thinking and anti-doping for sport teams.

The research on the unique financial and investment policies for Olympic sports and training of high-level athletes has proposed 4 solutions with 20 policies, measures to finalize the current policies and measures, including: Solution 1: Financial policy for human; Solution 2: Investment policy on infrastructure; Solution 3: Financial and investment policies for supporting sectors; Solution 4: Rewarding and incentivizing policies

Propose 33 specific measures of 7 group of policies in 2 areas, namely financial policy and financial investment:

There are two solutions with regards to financial policies: solution to improve financial policies related to beneficiaries; solution to improve financial policies related to supporting conditions.

There are five solutions with regards to financial investment: solution on government financial policies; solution on social financial policies; solution on sponsorship, advertising; solution on image copyright; solution on organization of events.

Solutions are based on principles to ensure the feasibility, practicality, consistency, development and that the ultimate objective will be met. Several solutions have been considered as breakthrough for the development of Olympic sport and improving the effectiveness in training high-level athletes./.

 

 

Hanoi, March 8, 2018

PhD Student

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 


Print

Số lần xem (130)/Ý kiến bạn đọc (0)

Tags:

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký đăng nhận xét.