Ngày 22 Tháng 01 Năm 2019
Menu

Thư viện hình ảnh

Thư viện video

 

 

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao


Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học thể dục thể thao, tự trang trải kinh phí hoạt động; có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thể dục thể thao, tham gia đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động về tư vấn, dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Cơ cấu nhân sự:

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Thy Ngọc

Điện thoại: 090-244-5588 / 043-733-5418

Email: thyngoc@gmail.com

 
 

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tất Thắng

Điện thoại: 090-343-3479 / 043-733-5418

Email: ntthangtdtt@gmail.com

 


DANH SÁCH CÁN BỘ

STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Ông Nguyễn Thy Ngọc Giám đốc 090-244-5588 / 043-733-5418
thyngoc@gmail.com
2 Ông Nguyễn Tất Thắng Phó giám đốc 090-343-3479 / 043-733-5418
ntthangtdtt@gmail.com
3 Bà Hoàng Yến
Chuyên viên 091-507-3779 
4 Bà Trần Thị Ngọc Anh
Chuyên viên 091-212-5698 
5 Ông Nguyễn Hữu Đức
Chuyên viên 091-256-7526  huuduc8182@gmail.com
6 Bà Đỗ Thùy Linh
Chuyên viên 094-882-5286 thuylinhdo1011@gmail.com
7 Ông Nguyễn Ngọc Hưng
Chuyên viên 096-536-1979

8 Ông Trần Thành Quân Chuyên viên 098-430-7439  thanhquantran917@gmail.com
9 Bà Hà Hồng Chuyên Chuyên viên 093-595-1974
hongchuyen1974@gmail.com